POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el nou Reglamento General de Protección de Datos Personales (RGPD) UE 2016/679, per protegir la privacitat dels clients i fer un bon ús de les seves dades, hem actualitzat els nostres termes relacionats amb la protecció de dades.

Informació de dades personals

Montal l’informa de l’existència d’un arxiu de dades de caràcter personal al que s’incorporaran les dades de les persones o empreses que subscriguin aquest document, conjuntament amb les dades que han facilitat amb motiu d’altres contractes, relacions o comunicacions, així com les que procedeixin de registres públics o altres fonts legalment admeses i les que se’n derivin del tractament automatitzat o no d’aquestes dades.

El responsable d’aquest arxiu és: MARLEX BLANDA, S.L., · CIF: B62863675 · Plaça 11 de setembre, 19 bxs 17300 Blanes (Girona) · Tel:+34 972.336.900 · E-mail: info@montal-blanes.com.

S’informa a l’interessat que Montal, ha nomenat un Responsable de Protecció de Dades davant  el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L’interessat podrà contactar amb el Responsable de Protecció de Dades a través del següent email de contacte: info@montal-blanes.com.

¿Quin tipus d'informació personal recopilem?

Montal pot recopilar la següent informació personal dels usuaris de la pàgina web de Montal a través dels formularis corresponents: nom, adreça de correu electròni, adreça postal, número de telèfon, quant l’usuari visita la web, es posa en contaacte amb Montal o participa en enquestes de Montal. A més a més, Montal recopila tota la informació relativa a la seva navegació a la web y la seva interacció amb la marca. Totes les dades personals que recopila Montal provenen de l’interessat.

¿Amb quina finalitat tractem les dades personals?

Les dades personals de l’interessat seran tractades amb les següents finalitats segons apliquen:

Gestionar i desenvolupar el registre a la web. El registre suposarà l’elaboració de perfiles de la navegació de l’usuari a la web. Aquest perfil consisteix en l’ús de les dades personals del client i la informació de la seva navegació tal com les seccions visitades de la web, la ubicació per avaluar les seves preferències i/o interesso personals amb l’objectiu d’oferir-li els continguts de la web, els serveis i el contingut adequat al seu perfil.

Gestionar i enviar informació sobre últimes novetats i informació personalitzada adaptada al perfil, interessos i necessitats de l’interessat com client, a través del correu electrònic, SMS o correu postal. L’enviament d’aquesta informació suposarà l’elaboració de perfils dels usuaris que consisteix en utilitzar les dades personals, així com la informació de navegació a la web per avaluar alguns aspectes relacionats amb les seves preferències personals, amb l’objectiu d’oferir-li les comunicacions comercials adequades al seu perfil.

Es personalitzarà al client el les comunicacions, el contingut, els productes o serveis en funció dels seus interessos.

Respondre a l’exercici dels drets  ARCO+ (acceso, rectificación, cancelación y oposición, regulats per la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales), així com a consultes i reclamacions.

¿Durant quant de temps conservarem les dades?

Montal guardarà les dades personals només durant el periode de temps que sigui raonablement necessari, tenint en compte les necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realizar millores, activar els seus serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que pot conservar les dades personals durant un periode de temps raonable inclòs després que l’interessat hagi deixat d’usar els serveis de Montal o que hagi deixat d’utilitzar la web.
Després d’aquest periode, les dades personals seran bloquejades de tots els sistemes de Montal.

¿A quins destinataris podem comunicar les dades?

Les dades personals de l’interessat podran ser cedides/comunicades als següents destinataris:
· Administracions i Organismes Públics quant així ho exigeixi la normativa fiscal, labora, de Seguretat Social o qualsevol altre aplicable.
· Empreses encarregades del tractament de dades, com franquiciats i proveïdors que donen serveis a Montal (empreses de missatgeria, empreses d’enviament de comunicacions, agències, empreses d’elaboració de perfils,etc.).

També poden produïr-se transferències internacionals de dades a seu de les anteriors cessions/comunicacions per les quals Montal utilitzarà les Cláusules Contractuals Tipus adaptades per la Comisió Europea i l’Escut de Privacitat UE-EE.UU com a garantia d’aquelles transferències realizades a països que no compten amb una decisió adequació de la Comissió Europea. En qualsevol cas, les terceres persones amb les quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal, hauran acreditat amb caràcter previ l’adopció de mesures tècniques i organitzatives adequades per a la correcta protecció de les mateixes.
Montal no ven en cap cas dades de clients a tercers.

¿Què ens legitima per tractar les dades?

Montal té les següents bases legítimes per poder tractar les dades personals::

Execució del contracte
La base legal del tractament de les dades personals de l’interessat que es recullin, és l’execució del contracte de compravenda. En aquest sentit, l’interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a la seva execució. En cas de no facilitar-nos aquestes dades, no serà possible la realització de la compravenda.

Obligacions legals
La gestió i emissió de la factura de venda es basa en l’obligació legal de Montal en la seva relació amb els clients.

Consentiment
En relació amb les següents finalitats, la base legal del tractament de les dades personals de l’interessat, serà el consentiment del mateix, en cas d’haver estat proporcionat.

Gestió del registre web
Gestió de la transmissió d’informació sobre promocions exclusives, últimes notícies i informació personalitzada adaptada als perfils de les parts interessades.
Resposta a l’exercici dels drets ARCO+ (acceso, rectificación, cancelación y oposición, regulats per la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales), consultes i reclamacions de les parts interessades.
La retirada del consentiment d’aquests tractaments per part dels interessats, no condicionarà l’execució del contracte de venda, en poder d’ells i Montal.

Interès legítim
En relació als següents propòsits, la base legal del tractament de dades personals de les parts interessades serà legítim de Montal:
· El desenvolupament del perfil a través de la navegació al lloc web per part d’un usuari registrat, així com tots aquells usuaris que ens hagin facilitat les seves dades per qualsevol altre propòsit.
· El desenvolupament del perfil per enviar informació sobre promocions exclusives, últimes noticies i informació personalitzada adaptada als perfils de les parts interessades.
· Enviament d’enquestes de satisfacció sobre els productes adquirits o serveis utilitzats pels clients de Montal, per solicitar la seva opinió i millorar-los.
El nostre interès legitim consisteix en garantir que el nostre lloc web romangui segur, també per ajudar a Montal a comprendre les necessitas, expectatives i nivell de satisfacció dels usuaris i per tant, millorar els serveis, productes i marques. Totes aquestes accions es fan amb el propòsit de millorar el nivell de satisfacció del client i garantir una experiència de compra i navegació única.

¿Com protegim les dades personals?

Aquest lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació tals com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades i garantir la confidencialitat de les mateixes. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari accepta que Montal obtingui dades a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Montal manifesta que ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

¿Quins son els drets en relació a les dades personals?

Li corresponen els següents drets que pdoen ser exercitats a través de l’adreça de correu electrònic: info@montal-blanes.com:

Dret d’accés
Té dret a obtenir la confirmació de si Montal està processant dades personals que el concerneixen, o no, així com a accedir a les dades personals que Montal disposa de vostè.

Dret de rectificació
Té dret a sol·licitar que Montal rectifiqui les dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incompletes. Si està registrat al nostre web, pot resultar més senzill que els corregeixi directament vostè mitjançant la modificació del lperfil.

Dret de supressió/drea a l’oblit
Pot sol·licitar-nos que les dades personals siguin suprimides quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat  que van ser recollides.

Dret de limitació
Té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Dret de portabilitat
Té dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i s’efectuï per mitjans automatitzats.

Dret d’oposició
Pot oposar-se que les dades personals siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim perseguits per Montal, inclosa l’elaboració de perfils. En aquest cas, Montal deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Decisions individuals automatitzades
Té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o li afecti significativament de manera similar. No obstant això, no resultarà possible exercitar aquest dret en el cas que la decisió sigui necessària per a la celebració o execució d’un contracte entre vostè i Montal; estigui autoritzada pel dret aplicable a Montal sempre que estableixi mesures adequades per salvaguardar els seus drets, llibertats i interessos legítims; o es basi en el seu consentiment explícit.

Dret a presentar una reclamació
Té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Per tramitar la sol·licitud, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat.

Ús de Cookies

Montal, pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, pot utilitzar cookies quan un usuari navega per la web. Les cookies són fitxers enviats a el navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres de l’trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb usuaris anònims i el seu ordinador i no proporcionen per si mateixes dades personals sobre els usuaris.

Algunes cookies són utilitzades per tercers (ex. Google) per facilitar als Montal dades sobre l’efectivitat de les seves promocions. En cap cas les galetes recapten informació personal amb la qual es pugui identificar a un usuari en específic.

Les galetes utilitzades al web tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. Cap de les galetes utilitzades al web tindrà un període de vigència superior a dos anys.

Els usuaris tenen la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisats de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació en el seu equip.

L’usuari, a l’eliminar les galetes de Montal o deshabilitar, s’exposa a no poder accedir a determinades funcionalitats del web.

Per utilitzar el web, no resulta necessari que els usuaris permetin la instal·lació de les cookies, sense perjudici que sigui necessari que els mateixos iniciïn sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació de la qual requereixi el previ registre o ‘accés.

¿Quin tipus de cookies utilitzem?

Montal utilitza quatre tipus de cookies:

Cookies tècnicas
Permeten a l’usuari navegar per la web i utilitzar diverses funcionalitats implementades en aquesta.

Cookies d’anàlisi
Montal utilitza cookies de Google Analytics per quantificar el nombre d’usuaris que visiten la web. Aquestes cookies permeten mesurar i analitzar la forma en què els usuaris naveguen per la web.
Aquesta informació permet a Montal millorar contínuament els seus serveis i l’experiència de compra dels usuaris de la web.
Per obtenir més informació, pots consultar la pàgina de privadesa de Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cookies de personalització
Quan l’usuari està navegant o comprant a través de la web, el lloc web recordarà les seves preferències (per exemple, la seva ubicació o l’idioma de preferència). Gràcies a aquestes cookies és possible oferir una experiència de navegació més simple, senzilla i personalitzada per als usuaris.

Cookies publicitàries
Aquestes cookies són utilitzades per mostrar anuncis rellevants per als usuaris. A més, limiten el nombre de vegades que cada usuari visualitza un anunci i ajuda a Montal a mesurar l’efectivitat de les seves campanyes publicitàries. Al navegar per la web, l’usuari accepta que Montal descarregui aquest tipus de cookies al seu dispositiu i faci consultes quan l’usuari visita la web de Montal en el futur.

¿Què passa amb els enllaços a altres pàgines web?

La web pot contindre enllaços a altres llocs web amb polítiques de privacitat diferents a les de Montal. En aquest sentit, Montal no es fa responsable del contingut o pràctiques dels llocs web enllaçats.
Montal recomana als usuaris de la web que revisin la política de privacitat de qualsevol lloc web al que puguin accedir a través de montal-blanes.com.

¿Com recopilem i usem les adreces IP?

Els servidors de la web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom del domini utilitzats pels usuaris.
Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quant aquest es connecta a Internet. Aquesta informació permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el número de visites realitzades a la web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.